Elektroskandia China

(P.Wahlund)
355 Qinqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
201206 Shanghai PRC - China
tél: +86 21 61 00 25 00
fax: +86 21 61 00 25 99

contact: info@www.elektroskandia.com.cn
web: www.elektroskandia.com.cn