Electric Fever Co., Ltd

 

(A. Zhou)
355 Qin Qiao Road,
Jin Qiao Export Processing Zone
201206 SHANGHAI PRC
tel :  +86 21 6100 2548
fax :  +86 21 6100 2599
info@electricfever.cn
www.electricfever.cn