Foshan Shunching Supermoon

(A. Mok)
F.1, No. 3-1 Tong Fu Dong Yi Jie
Chan Cheng District - 528 000 FOSHAN,
PRC - China
tel: +86 757 83 36 63 63
fax: +86 757 83 36 66 63

contact: enquiry@supermoon.hk
web: www.supermoon.hk/eng