Direct contact

top corner
 
Electric Fever Co., Ltd

(A. Zhou)


355 Qin Qiao Road,
Jin Qiao Export Processing Zone
201206 SHANGHAI PRC
tel :  +86 21 6100 2548
fax :  +86 21 6100 2599
contact: info@electricfever.cn
www.electricfever.cn

Vallen China Office

(I. Shaw)


Floor 9, New Development Tower,
No.169 Gonghe Road
200070 SHANGHAI PRC
tel: +86 21 22 30 25 00
fax: +86 21 22 30 25 22

www.vallen.asia

Hagemeyer China

(H. Yang)

Room 1001, Dongxian Tower,

No.33, Lane 1228 Jiangchang Road, 

200072 SHANGHAI - PRC

tel: +86 21 22 30 25 00
fax: +86 21 22 30 25 22

email: info@hagemeyercn.com 
www.hagemeyercn.com 

 

top corner